Sociaal Domein Online
Werkgeluk Festival

Voor wie?

Het festival is voor alle professionals binnen het sociaal domein. Dus werk jij bijvoorbeeld als jeugd-, wmo-, inkomens-, of participatieprofessional, adviseur, trainer, docent, manager, opleider sociale studies, opbouwerker, jongerenwerker, zorgaanbieder, hulpverlener, consulent, schuldhulpverlener, jeughulpprofessional of ervaringsdeskundige. 

Dan is dit festival voor jou!

Wat kun je verwachten?

Bij aanmelding kun je kiezen voor twee workshops. De openingsact is van Anke Siegers: De nieuwe route. Geniet tussen de workshops door van creatieve activiteiten zoals: storytelling, mindfullness en yoga of breng een bezoekje aan diverse stands van hogescholen en anderen aanbieders binnen het sociaal domein. 

13:00u: Opening door Anke Siegers - De nieuwe route

Transformatie in het sociaal domein, samensturing met alle betrokkenen.

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.

De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld

Workshops

Activiteiten

Ellen de Bruin, manager sociale studies NHL en voorheen manager sociaal domein gemeente Leeuwarden heeft ruime ervaring met het werken volgens de essentie van het sociaal werk en methodes en benaderingswijzen die hierop aansluiten. denk hierbij aan o.a. oplossingsgericht werken, de bedoeling en de zorgvraag van de inwoner centraal stellen. Welke lessen zijn er te halen uit deze ervaringen?

Ellen gaat dieper in op

-De essentie en de bedoeling van de sociale wetten.

-De bedoeling van de transitie in het sociaal domein. Hoe geven professionals en organisaties hier handen en voeten aan? Hoe houd je je taak vast maar zorg je ervoor dat je je niet laat leiden door regeltjes en kaders maar zoek je naar wat nodig is. 

Werken vanuit de bedoeling in het sociaal domein, gaat dieper in op de wetten, taak en rol van de sociale professional. Ook staat deze workshop stil bij de middelen die beschikbaar zijn om meer vanuit de essentie en bedoeling te werken. Wat is hiervoor nodig? Welke positieve ervaringen zijn er al? En welke formules kunnen andere professionals, gemeenten en organisaties meenemen?

Kortom? hoe zorg je ervoor dat je doet wat nodig is? En wie bepaalt wat nodig en mogelijk is?

Doel:

 • Deelnemers zijn zich bewust van “ wie kwetsbare inwoners” zijn
 • Deelnemers denken mee met een model voor maatwerk
 • Deelnemers worden uitgedacht om adhv casuistiek en praktijkvoorbeelden advies te geven over beleid voor kwetsbare inwoners
 • Deelnemers gaan in dialoog over “ helpende principes” voor kwetsbare inwoners

Workshop inhoud

MIK staat voor Maatwerk voor Inwoners met een Kwetsbaarheid. Maak kennis met dit atypische model voor het Sociaal Domein. Geen model met pijlen, pyramides of trappen. Het mik-model is het enige model dat meebeweegt met de grilligheid van het bestaan. Geen dag is dezelfde, maatwerk moet dus echt maatwerk zijn.

Het mik-model wordt ontwikkeld door TransistieDOEN/ Kantel Academie Nederland. Doel is om een model te maken dat zoveel mogelijk van ons allemaal is. Tijdens het Sociaal Domein Online festival staat het model in de stijgers. We nodigen alle deelnemers uit een eigen steentje bij te dragen. Elk onderdeel van het mik-model lichten we uit. Met korte presentaties, gesprekken, quizzen gaan we daar dieper op in. Het hele model kun je de hele dag komen bekijken en van tips en tops komen voorzien.

Het model is bruikbaar vanuit het perspectief van de cliënt, zorgaanbieder, gemeente.

 

www.transitiedoen.nl

Professionals in contact met kinderen. Horen wij wel echt wat kinderen zeggen? En als taal moeilijk is, begrijpen we dan wat ze ons duidelijk willen maken? En hoe maak je aan jonge kinderen duidelijk wat je taak en rol is wanneer je als in hun gezin komt? Verwachten we dat een kind begrijpt wat jij komt doen? Hoe laten we kinderen echt deelnemen aan de hulp en begeleiding die wij bieden? 

Volgens het IVRK heeft ieder kind het recht om betrokken te worden bij belangrijke beslissingen in zijn of haar leven. Maar hoe doe je dat dan? Veel professionals geloven echt wel in dit recht van kinderen en tegelijkertijd willen ze kinderen vaak beschermen tegen het bespreken van nare gebeurtenissen. Dit bleek o.a. uit een onderzoek dat door Hanna Bijleveld van de Universiteit van Amsterdam.

Laten we daarom tijdens deze workshop met elkaar onderzoeken hoe we kinderen echt kunnen laten participeren!

 

www.timmconsultancy.nl

Het Sociale Domein, jouw werk en jouw organisatie zit vol met prachtige, krachtige en leerzame verhalen.

Als storyteller en sociaal werker zie ik wel 1001 mogelijkheden om gebruik te maken van die verhalen.  Een grote bron van inspiratie is Sheherezade, bekend van de verhalen van 1001 nacht.

Een tipje van de sluier wat je te wachten staat als je aanschuift bij mijn verhalen sessie:

 • Een hernieuwde kennismaking met Sheherezade en Roodkapje;
 • Je deelt verhalen met anderen, waardoor je ‘op verhaal’ komt en nieuwe inzichten krijgt;
 • Je komt te weten, waarom een verhaal  beter blijft hangen dan losse woorden;
 • Je krijgt concrete handvatten, waarmee je verhalen kunt ophalen en verhalen kunt vormen;
 • Je hebt zin om zelf aan de slag te gaan met verhalen van 1001 kracht.

Aan de hand van het werken met posters wordt het samenwerken met het netwerk van een cliënt geoefend

Doel:              

 • Deelnemers zijn zich bewust van hun rol als sociaal werker t.a.v. het samenwerken met een netwerk
 • Deelnemers oefenen met het stellen van vragen t.a.v. het betrekken van het netwerk
 • Deelnemers hebben kennis van welke posters ingezet kunnen worden als werkvorm om eigenaarschap en zelfregie te bevorderen

Workshop inhoud

Tijdens de workshop wordt er dieper ingegaan op onderstaande thema’s:

Vanuit de Jeugdwet bestaat het recht voor cliënten om samen met hun netwerk tot een eigen ondersteunings- /hulpverleningsplan te komen. Natuurlijk kun je de cliënt hiervoor doorverwijzen naar de Eigen Kracht Centrale, maar wat als je met een aantal technieken en de juiste houding zelf dit proces kunt faciliteren? In deze workshop gaan we oefenen met het in kaart brengen van het netwerk en het faciliteren van het besluitvormingsproces van de cliënt en zijn naasten door middel van het werken met posters. Eigenaarschap, zelfregie en eigen kracht staan centraal bij deze methodiek. 
Deze manier van werken is bekend onder verschillende namen: Eigen Kracht conferentie (Eigen Kracht Centrale), Sociale Netwerk Versterking (Stichting MEE) of Resource Assertive Community Treatment (FACT teams/GGZ).
Anja Boschma is docent en trainer bij de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool in Groningen. Daarvoor is zij werkzaam geweest als consulent bij MEE Drenthe. Op dit moment schrijft zij een methodiekboek over Netwerkgericht werken voor zowel studenten als professionals.
 
www.hanzehogeschool.nl

Gebruik je gezond verstand in het sociaal domein

Het begon allemaal zo mooi met de decentralisaties in 2015: 1 Huishouden 1 Plan 1 Regisseur. De geest van het nieuwe sociale domein was een holistische kijk op de mens, samen met zijn familie, mantelzorgers, buren en verdere omgeving. Eerst kijken naar eigen kracht, dan sociaal netwerk, vervolgens de algemene welzijnsvoorzieningen en pas in laatste instantie de individuele voorzieningen. Bijna overal kwamen wijkteams om problemen van mensen integraal aan te pakken, waarbij 1 zorgcoördinator zou worden aangewezen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en lijkt er in de praktijk weinig terecht gekomen te zijn van deze nieuwe geest. Bovendien rijzen de kosten, vooral die van de jeugdhulp, de pan uit.

Wat als we teruggaan naar degene om wie het immers allemaal gaat, de mens met een ondersteuningsvraag? En zijn of haar mantelzorger(s)? Vergeet nu even de regels en vraag waar iemand blij van wordt. Die vraag kan zulke verrassende antwoorden opleveren! Gebruik vervolgens je gezonde verstand en een creatieve blik om samen met de zorgvrager op zoek te gaan naar oplossingen waar diegene echt blij van wordt. Regels zijn slechts ondersteunend en niet leidend.

In deze workshop gaan we met elkaar op zoek naar hoe je je gezond verstand kunt gebruiken om vernieuwende oplossingen te vinden die mensen echt helpen. Zodanig dat iedereen er blij van wordt! Ook jij, want jij wordt er blij van als je klant blij is!

We gebruiken echte voorbeelden uit de praktijk. Neem gerust je eigen voorbeelden mee!

De workshop wordt begeleid door Anne Vrieze en Britta Lassen. Anne is directeur van de WWZ Academie, de enige opleider in Nederland die complete online opleidingen in het sociale domein aanbiedt. Britta is eigenaar van Training with a Twist en verzorgt voor de WWZ-Academie de lessen creatief denken. De cursisten leren met de methode van creatief denken praktische en eenvoudige oplossingen te bedenken vanuit de leefwereld, met gezond verstand. Want dat is waar het in het huidige sociale domein om gaat.

 

Wie ben ik:

Mijn naam is Crystal Ziel. Momenteel ben ik werkzaam bij een gemeente als manager beleid sociaal domein. Daarnaast ben ik actief als spreker, trainer en Toegepast Psycholoog i.o. op diverse onderwerpen binnen het sociaal domein. Ik ben al tien jaar actief binnen de armoedebestrijding en even zo lang werk ik aan interventies voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in stress sensitieve dienstverlening. Omdat ik zelf ook armoede heb gekend, neem ik naast mij professionele ervaring ook ervaringskennis mee.

De gevolgen van armoede op het brein:

In deze mini-lezing neem ik jou mee in de wondere wereld van het brein. Hoe werkt dat nu als je in een armoede of schulden situatie leeft. Wat kan je als professional, vrijwilliger of naaste verwachten van iemand die te maken heeft met chronische stress. Wat kan je als gemeente, maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie doen

Mijn naam is Crystal Ziel. Momenteel ben ik werkzaam bij een gemeente als manager beleid sociaal domein. Daarnaast ben ik actief als spreker, trainer en Toegepast Psycholoog i.o. op diverse onderwerpen binnen het sociaal domein. Ik ben al tien jaar actief binnen de armoedebestrijding en even zo lang werk ik aan interventies voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in stress sensitieve dienstverlening. Omdat ik zelf ook armoede heb gekend, neem ik naast mij professionele ervaring ook ervaringskennis mee.

Als we steeds hetzelfde doen, gebeurt er steeds hetzelfde:

Stress sensitieve dienstverlening wordt vaak gekoppeld aan hulp bij armoede en schulden. Maar is dit niet een benadering die bij alle kwetsbare doelgroepen werkt? Wat gebeurt er wanneer wij met een andere bril naar de verschillende leefgebieden kijken?

In deze workshop leer een stress sensitieve benadering mee te nemen naar alle terreinen binnen het sociaal domein én hoe je de integrale verbinding maakt tussen die terreinen

Herkenbaar?

 • Die éne klant belt en je bent bij voorbaat geïrriteerd?
 • Je collega levert voor de zoveelste keer te laat stukken aan, pffff…
 • Je manager ziet weer niet hoe druk je bent en vraagt doodleuk of je nog een klus wilt oppakken

Of juist

 • Je bruist van enthousiasme over een gevolgde training
 • Je had een goed gesprek met een cliënt en je voelt je voldaan
 • Je rijdt naar huis en je weekend start een uur eerder dan normaal

 

In deze workshop ontdek je in vogelvlucht wat Verbindende Eerlijkheid kan betekenen voor jezelf en voor het contact met een ander.  Je proeft in 60 minuten met je eigen voorbeelden aan meer licht en lucht in je werk. Door anders te gaan kijken, ontdek je hoe je goed voor een ander èn voor jezelf kunt zorgen!

Yeah, alweer iets nieuws!?!

Mensen willen best veranderen. Het is zelfs een levensbehoefte om te veranderen, we worden immers iedere dag ouder, wijzer en slimmer. De strubbeling ontstaat als de verandering opgelegd wordt. Dat knaagt namelijk aan ons gevoel voor autonomie. En kan in het ergste geval slachtofferschap veroorzaken. Wat dat met werkgeluk doet laat zich raden. 

In deze workshop zie je hoe je proactief met verandering kunt omgaan. Welke verandering dan ook. Je herkent emoties & gedrag en leert over de best passende communicatie in de verandering. Interessant voor zowel voor de veranderaar als voor degene die ‘moet’ veranderen.

Wie kent het niet: dat heerlijke gevoel van ergens helemaal in op gaan, in de dingen die jij doet. Voel je helemaal voldaan en vol energie. In deze workshop word je geleerd hoe je dit gevoel kunt creëren en ontdek je waar jij energie en inspiratie door krijgt. Je leert ook je talenten de ruimte te geven en leert daarbij je eigen grenzen te herkennen en vast te houden.

We kijken hierbij naar waar krijg je energie van en wat zijn je talenten? We maken een stappenplan waarin je doelen concrete handvatten krijgen en je in je kracht komt te staan. Een absolute aanrader als je altijd het meeste uit jezelf wilt halen en echt aan de slag wilt met het bereiken van je doelen!

In verhalen houden we van avontuur. In real life lijkt die liefde minder vanzelfsprekend. Onze voorstelling Bioscoopverlichting laat zien dat de grote avonturen van het witte doek eigenlijk over onszelf gaan. Het nodigt je uit de veranderingen in werk en leven tot een avontuur te maken. Met mooie liedjes en fragmenten uit films brengen we zo de magie van het avontuur naar de wereld van vandaag. www.bioscoopverlichting.nl

 

In 2018 richt Irene Campfens (schrijver en adviseur) het platform BRAVICO op. De achterliggende missie is het delen van informatie, inspiratie en positiviteit rond eenzaamheid onder jonge mensen. De gesprekken die Irene met betrokkenen, geïnteresseerden en vooral met de jonge generatie zelf voert, maakt dat zij in 2019 besluit hier een boek over te schrijven. Onder de titel Gedialogeerd werkt Irene aan verhalen over eenzaamheid en isolement, verteld door (ervarings)deskundigen. Van theoloog tot topsporter, van coach tot psycholoog en van chronisch zieke tot fulltime werkende jonge mensen. 

Tijdens de workshop deelt Irene enkele fragmenten uit de gesprekken die zij tot nu toe heeft gevoerd. Hoe wordt er over eenzaamheid gedacht en gesproken? Wat werkt nou wel, en wat helemaal niet? En is er onder de jonge generatie niet (ook) wat anders aan de hand? We gaan erover in dialoog en onderzoeken de vraag: Is eenzaamheid een gemedicaliseerd probleem? 

Meer informatie op www.bravico.nl | www.irenecampfens.nl 

We hebben in het dagelijks leven vaak de focus op wat nog niet goed gaat, op wat er nog beter zou moeten.  Maar hoe belangrijk is het om ook aandacht te hebben voor wat er wel goed gaat en het ‘waarom’ dat mensen de drive geeft die ze hebben.

“Ik werk graag in het sociaal domein maar……….

“Ik werk graag in het sociaal domein want……….

 

Professionals in contact met kinderen. Horen wij wel echt wat kinderen zeggen? En als taal moeilijk is, begrijpen we dan wat ze ons duidelijk willen maken? En hoe maak je aan jonge kinderen duidelijk wat je taak en rol is wanneer je als in hun gezin komt? Verwachten we dat een kind begrijpt wat jij komt doen? Hoe laten we kinderen echt deelnemen aan de hulp en begeleiding die wij bieden? 

Volgens het IVRK heeft ieder kind het recht om betrokken te worden bij belangrijke beslissingen in zijn of haar leven. Maar hoe doe je dat dan? Veel professionals geloven echt wel in dit recht van kinderen en tegelijkertijd willen ze kinderen vaak beschermen tegen het bespreken van nare gebeurtenissen. Dit bleek o.a. uit een onderzoek dat door Hanna Bijleveld van de Universiteit van Amsterdam.

Laten we daarom tijdens deze workshop met elkaar onderzoeken hoe we kinderen echt kunnen laten participeren!

 

www.timmconsultancy.nl

Het Sociale Domein, jouw werk en jouw organisatie zit vol met prachtige, krachtige en leerzame verhalen.

Als storyteller en sociaal werker zie ik wel 1001 mogelijkheden om gebruik te maken van die verhalen.  Een grote bron van inspiratie is Sheherezade, bekend van de verhalen van 1001 nacht.

Een tipje van de sluier wat je te wachten staat als je aanschuift bij mijn verhalen sessie:

 • Een hernieuwde kennismaking met Sheherezade en Roodkapje;
 • Je deelt verhalen met anderen, waardoor je ‘op verhaal’ komt en nieuwe inzichten krijgt;
 • Je komt te weten, waarom een verhaal  beter blijft hangen dan losse woorden;
 • Je krijgt concrete handvatten, waarmee je verhalen kunt ophalen en verhalen kunt vormen;
 • Je hebt zin om zelf aan de slag te gaan met verhalen van 1001 kracht.

www.enerrgy.nl

Een laagdrempelige creatieve activiteit waarbij deelnemers uitgenodigd worden om na te denken middels de vragen uit de vragenreeks van sociaal domein online. We gaan met deelnemers in gesprek. Naar aanleiding hiervan geven de deelnemers hun mening of idee weer voor de camera.

“Ben je op zoek naar nieuw “werkgeluk” in je praktijk van het werken met jeugd? Kom je als professional en beleidsambtenaar (complexe) vraagstukken tegen die vragen om het verbinden van referentiekaders en taal uit verschillende domeinen (onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg etc)? Hoe kun je dan samen en met elkaar leren, ontwikkelen en komen tot nieuwe betekenisgeving? De HBO-Master Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ) gaat in op het interprofessioneel leren en oog krijgen voor belangen en perspectieven van alle betrokkenen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als je de master volgt leer je te komen tot nieuwe interventies in lastige situaties met jeugd en innovatief te werk te gaan. De Programmalijn Jeugd van de Werkplaats Sociaal Domein richt zich op kennisontwikkeling met het werkveld en gemeenten om samen op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken met betrekking tot Jeugd.  Bij de stand van Viaa maak je kennis met het programma van de MIJ en geven we voorlichting over de Programmalijn Jeugd WSD.”

Ben jij benieuwd welke informatie jouw lijf je te geven heeft? 

Kom dan eens naar de kennismakingsworkshop van breinkracht naar lijfkracht.

Komen voelen, ervaren en bewust worden wat jou lijf je kan vertellen

Voel je welkom om met brein en lijfkracht in te stappen

www.natuurlijkkrachtig.n

www.ambiq.nl

www.yorneo.nl

Gedurende het festival zal Esther van der Linden aanwezig zijn om een live tekening te maken. 

www.wasgetekendesthervanderlinden.nl

Wat communiceren we veel met z’n allen. Woorden, zinnen en verslagen duikelen over elkaar heen. Maar hoe effectief is die manier van informatie uitwisselen? Wie heeft, of maakt, nog tijd om het allemaal te lezen? Laat staan dat je het allemaal onthoudt!

Als je wordt geboren, denk je alleen in beelden. Een baby kent nog geen taal. Als je ouder wordt, leer je praten en ontdek je dat al die beelden een naam hebben. Zo leer je dat dat grote, groen met bruine ding een boom is. Hoor je het woord boom, dan weet je op een gegeven moment wat dat is. Je leert beeld en woord dus koppelen. En zo ga je de dingen onthouden.

80% van de volwassenen denkt nog steeds in beelden. Daar maken wij, zakelijk tekenaars, gebruik van wanneer we op de werkvloer tekenen. De tekeningen zorgen ervoor dat mensen elkaar en de stof beter en sneller begrijpen. Dat is de kracht van beeldtaal!

Mijn missie

Communicatie kan veel effectiever. Door woord en beeld samen te voegen, komt iedereen vlot tot de kern van de boodschap. Ik maak zichtbaar wat er gezegd (of juist niet gezegd) wordt.

Mede mogelijk gemaakt door:Met Groene Ogen, Dat is Helder, Extra Talent, Stipter, Movisie, Transitie DOEN, Divosa, TIMM Consultancy, Hanze Hogeschool, De Train Academie, Happy Hiring, Sociaal Domein Online, Hogeschool VIAA, De Zorgfabriek, DPA Professionals, TEAM 050, Sum Consultancy, NHL Stenden, WWZ Academie, Enerrrgy, Groot-Nibbelink Mediation, Natuurlijk Krachtig, Bioscoop Verlichting, Striker Design, Bravico, Clean verslavingszorg, VRiendje, Jacobien Kleve, Hanneke Pijlman, Ambiq, Yorneo, De Zorgfabriek

Volg het nieuws over het festival

Activiteiten

5 Tips voor meer werkgeluk!

Werkgeluk in tijden van transformatie. Dat wordt het thema van het Sociaal Domein Online werkgeluk festival op 25 september. In Aanloop van dit festival delen

Lees verder »
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter