Intensieve behandeling laat het kwik op strijdthermometer dalen

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Hoe zorgen we ervoor dat de jeugdconsulenten van het Sociaal Team veiligheid en onveiligheid goed in kaart hebben? En dat er hierdoor minder uithuisplaatsingen plaatsvinden? Om die vragen te beantwoorden besloot contractmanager Sociaal Domein, Gea Jalving, de hulp van gedragsdeskundige Manna van ’t Slot in te roepen. Zo startte de gemeente Coevorden met een leerroute Signs of Safety met daaropvolgend een pilot met intensieve vrijwillige hulp. Zo kon in ieder geval voor twee jonge ouders die in een problematische echtscheiding lagen voorkomen worden dat er een maatregel voor hun 3 jaar oude zoontje opgelegd werd.

Het sociaal team is in de gemeente Coevorden onderdeel van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat de (on)veiligheid van kinderen goed in beeld is, moest er volgens Gea Jalving, contractmanager Sociaal Domein, duidelijke regie gevoerd worden. Hulp met ‘een kop en een staart’ en met een jeugdconsulent die met een overzichtelijk veiligheidsplan aan de slag gaat om de veiligheid binnen een gezin dat met het sociale team in aanraking komt te verbeteren.

‘Zo’n veertien maanden geleden zijn onze jeugdconsulenten samen met Manna van ’t Slot aan de slag gegaan met een coachingstraject van Signs of SafetySigns of Safety is een benaderingswijze die ouders, kinderen en hun netwerk in het centrum van alle beslissingen wil zetten. De nadruk ligt op concrete dagelijkse veiligheid en op wat er al wél goed gaat. Het betrekken van het eigen netwerk moet ertoe leiden dat de veiligheid bij gezinnen thuis verbetert.

Gaandeweg kwam steeds meer naar voren dat we op het gebied van hoog-risicocasuïstiek te weinig in huis hebben om dit zo intensief te begeleiden. De eigen kracht van gezinnen moet centraal staan, maar de ervaring leert dat dit de afgelopen jaren eigenlijk te weinig wordt nagestreefd in de jeugdhulpverlening. Vaak wordt er gehandeld vanuit de gedachtegang dat er een hulpverlener ingezet moet worden om de gezinssituatie veiliger te maken. Maar je moet juist mensen uit de omgeving ondersteunen om de veiligheid van de kinderen te verbeteren. We zien regelmatig dat het daar strandt, maar uiteindelijk denk ik: als je nu investeert in mensen die belangrijk zijn voor het kind, dan kan je op lange termijn voor een veilige thuissituatie zorgen. Daarom hebben we na die veertien maanden een vervolg hieraan gegeven. Door middel van een pilot onderzoeken we nu hoe we de jeugdhulp anders kunnen vormgeven.’

‘De eerste keer was het een kwartier lang slaan, overgeven en schreeuwen waarbij de moeder Delano uit de armen van zijn vader greep’

Manna van ’t Slot: ‘Ik maakte een strijdthermometer om het visueel te maken dat er een relatie was tussen het gedrag van de ouders en het effect op hun kind.’

Problematische echtscheiding

De pilot draaide om twee jonge ouders in een problematische (v)echtscheiding en huiselijk geweld. Bij de overdrachtsmomenten van hun zoontje, vertoonde het 3-jarige jongetje zorgelijk gedrag als bijten, spugen en slaan. Daarnaast heeft hij een ernstige taalachterstand, moeilijkheden met eten en gedragsproblemen. Toen Manna en haar collega met het gezin aan de slag gingen, waren er maar liefst veertien hulpverleners bij het gezin betrokken.

‘De vader en moeder van Delano* waren bij alle afdelingen van de gemeente bekend: wmo, schuldhulpverlening, team werk. Doordat ze op twee verschillende adressen wonen, hadden ze allebei met een ander hulpverlenersnetwerk te maken. Daarnaast hadden ze ook geen contact met elkaar, waardoor er veertien hulpverleners naast (en langs) elkaar werkten.

Er werden drie meldingen bij Veilig Thuis gedaan. Hierdoor was de verwachting dat er een maatregel opgelegd zou worden door de kinderrechter en dat Delano mogelijk uithuisgeplaatst zou moeten worden. Om dat te voorkomen zijn we een zeer intensief traject met het gezin gestart, gestoeld op Signs of Safety. De eerste drie maanden waren we acht uur per week bij het gezin betrokken, de drie maanden erna zo’n zes uur, het tweede half jaar vier uur en nu in de eindfase zijn we er nog twee uur per week.

TEKST: Ismay Gossen

Meer over dit onderwerp willen lezen dat kan via onderstaande link.

https://hartvoordejeugd.online/intensieve-behandeling-laat-het-kwik-op-strijdthermometer-dalen/

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?