Koolmees onderkent belang van maatwerk en integrale ondersteuning om geldstress te voorkomen

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

“Het kabinet zet, samen met VNG, Divosa, sociaal werk en vele andere partijen, alles op alles om mensen die door de coronacrisis hard geraakt worden, zoals zzp’ers en jongeren, goed te kunnen helpen. Maatwerk en een integrale ondersteuning, waarbij wordt gekeken naar de verschillende levensgebieden (zoals armoede, schulden, werk, wonen en zorg) zijn daarbij van belang. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de economische en financiële gevolgen van de crisis op te vangen. Zo heeft het kabinet het steun- en herstelpakket uitgebreid met aanvullende maatregelen om de verlenging van de lockdown op te vangen.”

Aldus demissionair minister Wouter Koolmees in zijn Kamerbrief van 11 maart 2021 over de stand van zaken van het armoede- en schuldenbeleid. Ook uit zijn vooruitblik blijkt dat de regering inmiddels beseft dat het voorkómen van armoede en schulden vraagt om een aanpak die zich uitstrekt over álle leefdomeinen:

“Vooruitblik: meer focus op effectiviteit, met aandacht voor preventie en burgerperspectief
Nu de basis is gelegd, is de vraag hoe we verder gaan met de armoede- en schuldenaanpak, mede gezien de nieuwe problematiek die de coronacrisis met zich meebrengt. Een kabinetsperiode is te kort om duurzame resultaten te bereiken met maatregelen die soms langere tijd nodig hebben om effect te sorteren voor mensen. Het uitvoeren van de ingezette maatregelen zal daarom onverminderd doorgaan.

Het verder doorvoeren van verbeteringen gericht op integrale dienstverlening, met meer aandacht voor het burgerperspectief, staat niet ter discussie. Dienstverlening richt zich op alle leefdomeinen waar mensen problemen ervaren, is begrijpelijk en sluit aan bij het gedrag en doenvermogen van mensen. Ook in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ wordt aandacht besteed aan deze aspecten van beleid. De lessen uit het rapport zijn voor mij een belangrijke leidraad bij het verder uitvoeren van de armoede- en schuldenaanpak, onder meer door aandacht voor maatwerk bij invordering en het inventariseren van hardheden in wet- en regelgeving.”

En over preventie schrijft Koolmees dit:
“Een thema dat meer aandacht vereist is preventie van geldzorgen. Door de coronacrisis is de urgentie daarvan verder toegenomen. Geldzorgen staan niet op zichzelf. Ze leiden vaak tot veel stress en daardoor ook tot problemen op het terrein van werk, huisvesting, gezondheid, opvoeding, ggz-problematiek, veiligheid etc. Door (eerste) signalen van geldzorgen als aanknopingspunt te benutten om kwetsbare groepen (waaronder kinderen en jongeren) vroegtijdig in beeld te krijgen en ondersteuning te bieden kunnen meer hardnekkige problemen worden voorkomen of opgepakt.

De (lokale) overheid, scholen, werkgevers, vrijwilligersorganisaties, gezondheidsprofessionals en maatschappelijke organisaties treden hierbij integraal op en bieden een helpende hand. Samen met onder andere de betrokken partijen uit de brede schuldenaanpak (publiek en privaat), armoede-, welzijn- en zorgorganisaties en wetenschappers zullen we hier- voortbouwend op de in gang gezette maatregelen uit de brede schuldenaanpak, de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid en het (kinder)armoedebeleid- verder stappen op ondernemen.”

En nu maar hopen dat het nieuwe kabinet er net zo over denkt.

In de bijlagen:

  • De Kamerbrief van 11 maart 2021
  • Evaluatie van de Brede Schuldenaanpak
  • Eindrapport Evaluatie subsidieregeling armoede en schulden

Wilt u deze bijlagen bekijken klik dan op onderstaande link

Chris Bos18 maart 2021 | 2 minuten lezen

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10072-koolmees-onderkent-belang-van-maatwerk-en-integrale-ondersteuning-om-geldstress-te-voorkomen

Afbeelding van TuendeBede via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?