Publicatie NJI: betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar het instrument ‘Beslissen over uithuisplaatsing’ uit de Richtlijn Uithuisplaatsing.

Het instrument ‘Beslissen over uithuisplaatsing’

Het instrument ‘Beslissen over uithuis­ plaatsing’ is onderdeel van de Richtlijn Uithuisplaatsing en helpt jeugdzorg­ werkers gestructureerd tot een besluit over (alternatieven voor) uithuis­ plaatsing te komen. Het instrument omvat vijf kernoverwegingen en geeft ook aan welke informatie jeugdzorg­ werkers hierbij nodig hebben.

Het onderzoek

 • 100 professionals beoordeelden op 2 momenten 4 fictieve casussen.
 • Professionals vulden voor 124 cases een vragenlijst in. Hun beslissingen zijn vergeleken met die van een onafhankelijk panel van gedragswetenschappers.
 • 6 teamoverleggen zijn op inhoud en besluitvormingsproces geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

 • Er zijn grote verschillen tussen professionals in het besluit over uithuis­ plaatsing.
 • Na een aantal maanden kunnen professionals anders tegen eenzelfdefictieve casus aankijken en tot een ander besluit komen.
 • De beslissingen van professionals en het onafhankelijk panel komen beperkt overeen.
 • De onderbouwing van professionals die wel en die niet besluiten tot uithuisplaatsing verschillen van elkaar. Professionals gebruiken optwee verschillende momenten verschillende argumenten in dezelfde fictieve casus.
 • In teambesluitvorming is weinig aandacht voor de voor­ en nadelen van een uithuisplaatsing en de nadelen van ambulante interventies. Voordelen van ambulante interventies worden wel genoemd. In teambesluitvorming komt de Richtlijn Uithuisplaatsing niet expliciet naar voren, hoewel aandachtspunten uit de richtlijn wel zichtbaar zijn.
 • Professionals die een training hebben gehad in het gebruik van de Richtlijn Uithuisplaatsing beslissen even vaak tot een uithuisplaatsing als professionals die deze training niet hebben gehad. De vraag is of en in welke mate het instrument door de professionals is toegepast.De resultaten zijn hierin tegenstrijdig

Aanbevelingen

De resultaten zijn besproken met uitvoerend professionals en cliënten en zij hebben meegedacht over aanbevelingen.

 • Houd in stand dat besluitvorming over uithuisplaatsing altijd met ouders, kinderen en jongeren plaatsvinden.
 • Zorg voor een goede inbedding van het instrument in de reguliere werkprocessen.
 • Zorg voor zorgvuldige, gestructureerde teambesluitvorming, waarbij verschillende disciplines elkaar aanvullen.
 • Zorg voor training in besluitvormingsvaardigheden en supervisie.
 • Faciliteer en ondersteun professionals op organisatieniveau bij het nemen van ingrijpende besluiten. Creëer een cultuur van voortdurend leren.
 • Monitor de uitkomsten van de zorg.
 • Blijf terughoudend bij uithuisplaatsing en focus op alternatieven.
 • Zorg als gemeenten samen met aanbieders voor voldoende alternatieve vormen van hulp.

Download de aanbeveling via https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Betrouwbaar-en-valide-beslissen-over-uithuisplaatsing

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?