Toezicht Sociaal Domein – stand van zaken

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Informatie delen in het sociaal domein – omdat het kan en omdat het moet

Toezicht Sociaal Domein (TSD), een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, stelt de kwetsbare burger centraal in haar toezicht. Zo doet TSD onderzoek naar de vraag of kwetsbare jeugdigen en volwassenen (vroeg)tijdig de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, of deze voldoende passend is en of deze voldoende in samenhang wordt aangeboden.

Kiezen-en-Delen

In het Jaarbeeld 2018 geeft TSD een overzicht van alle lopende projecten en activiteiten. Een belangrijk project betrof de ontwikkeling van een website Kiezen-en-Delen, bedoeld om het delen van informatie in het sociaal domein te stimuleren. Uit calamiteitenonderzoek van o.a. TSD komt naar voren dat het niet of te laat delen van informatie door en tussen professionals nadelige, soms zelfs fatale gevolgen kan hebben voor kwetsbare burgers die zorg en ondersteuning behoeven.

Kiezen-en-Delen maakt professionals duidelijk wat er allemaal wél mogelijk is als het gaat om het delen van informatie en onder welke voorwaarden.

Mysteryguests

Een ander spraakmakend project betrof de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een aantal van hen werkte als mysteryguest mee aan het onderzoeksproject en dit resulteerde in een aantal aanbevelingen voor gemeenten om de toegankelijkheid voor deze specifieke doelgroep te verbeteren. Voor dit project ontving TSD in 2018 de innovatieprijs Handhaving en Toezicht.

Overige projecten

Aangezien de meeste andere projecten in 2018 zijn gestart, worden de eindresultaten daarvan in 2019 verwacht. Bij vrijwel alle onderzoeken zijn burgers betrokken; op die wijze blijft TSD toezicht uitvoeren vanuit het perspectief van de burger. Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn Aanpak integratie statushouders, Participatie zonder startkwalificatie, Herstel na verward gedrag en Lokaal netwerk na Veilig Thuis.

Samen met Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelde TSD een zelfevaluatietool waarmee gemeenten de eigen uitvoeringspraktijk kunnen evalueren. In 2018 probeerden vier gemeenten het met succes uit. Het project maakt deel uit van het Programma Sociaal Domein.

Vrijwel alle projecten vinden plaats in samenwerking met betrokken partijen in het sociaal domein, zoals gemeenten, VNG, ministeries, kennisinstituten, de (kinder)ombudsman en vele andere organisaties.

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet van achter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?