‘Vertaal uitspraken tuchtrecht meer naar praktijk’

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De tuchtrechtprocedure voor jeugdzorgprofessionals is zorgvuldig, klantvriendelijk en professioneel. Wel verdient het aanbeveling uitspraken van het tuchtcollege meer te vertalen naar de praktijk, zodat de jeugdsector er makkelijker van kan leren. Dat schrijft het Nivel in zijn evaluatie van vijf jaar tuchtrecht.

Het Nivel signaleert dat er winst te behalen is door te kijken welke klachten bij het tuchtcollege voorkomen. Het tuchtproces wordt extra belast door onduidelijke en te lichte klachten. Ook zijn er onevenredig veel klachten over het handelen van jeugdbeschermers. Het is in beide gevallen goed om eerst te beoordelen of de klacht te maken heeft met het professioneel handelen, voor die aan het tuchtcollege wordt voorgelegd.

De functie van het tuchtrecht is niet alleen het verbeteren van het functioneren van individuele professionals tegen wie een klacht is ingediend, maar ook dat van de hele jeugdzorgsector. De sector moet kunnen leren van tuchtrechtuitspraken. Dat kan het tuchtcollege makkelijker maken door duidelijker te motiveren wat er goed of verkeerd was met het handelen van een professional, meer te verwijzen naar specifieke richtlijnen en meer terug te grijpen op hun eigen eerdere uitspraken.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), die de tuchtrechtprocedure verzorgt, en de beroepsverenigingen in de jeugdzorg hebben een rol in dat leerproces. Zij kunnen beslissingen vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Het is belangrijk dat die vertaling naar de praktijk wordt opgepakt, vindt Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut, die deelnam aan de projectgroep Evaluatie 5 jaar tuchtrecht van het SKJ. ‘Een tuchtrechtprocedure is een belasting voor professionals. Hun individuele handelen wordt getoetst aan een beroepscode en richtlijnen die vrij algemeen zijn. Bedenk dat in dit tuchtrecht medewerkers van een wijkteam, jeugdbeschermers en jeugdhulpverleners worden getoetst aan dezelfde normen, terwijl hun werk in de praktijk heel verschillend is. Bovendien maken professionals vaak gezamenlijke afwegingen. Een goede vertaling van elke tuchtzaak naar het handelen van een groep professionals in de jeugdzorg kan hen helpen bij het gesprek over hun professionele handelen. Een goed begin is dan de vraag: Wat betekent deze uitspraak voor mij en mijn collega’s?’

Bron: Nivel; Nederlands Jeugdinstituut

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Vertaal-uitspraken-tuchtrecht-meer-naar-praktijk

Afbeelding van My pictures are CC0. When doing composings: via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?