Wat werkt in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

In 2019 heeft het NJI het rapport ” De sterkste schakels gepubliceerd”. Dit rapport gaat dieper in op de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.

Een succesvolle samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs is complex, dat laat het onderzoek De Sterkste Schakels zien. In dit onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs. Het geeft handvatten om de samenwerking en verbinding tussen de partners te verbeteren.

De aanbevelingen en aandachtspunten t.a.v. werkzame elementen nemen we graag over. Wellicht heb jij nog tips, adviezen of succeservaringen t.a.v. de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs. Zou je ze met ons willen delen?

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. Voor de factsheet: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Factsheet-De-Sterkste-Schakels.pdf

Aandachtspunten

  • Begin bij het gezin. Probeer de samenwerking vanuit de behoefte van het kind en het gezin te organiseren en bouw van daaruit aan oplos- singen in de samenwerking.
  • Relatievorming is de basis voor samenwerking, werk hierbij vanuit inclusiviteit. Kijk naar wat iedereen kan bijdragen.
  • Samenwerken is een leerproces. Professionals, managers en bestuurders moeten blijven investeren in de samen- werking.
  • Veel succesfactoren hangen samen met relatievorming en kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. Investeer in de mensen. Structuren of processen zijn niet ‘de’ oplossing, ze kunnen daarbij wel ondersteunend zijn.
  • Ben je als gemeente groot of klein? Werk jij vanuit een 0-100-team of een jeugdteam
    en maakt JGZ daar deel van uit? Het één lijkt niet beter dan het ander. Alle samenwerkings- elementen doen ertoe, maar de uitdagingen liggen vaak net anders. Wees je bewustvan waar de uitdagingen in jouw gemeente liggen

12 werkzame elementen

1. Randvoorwaarden om te investeren in samenwerking.Zijn er afspraken op strategisch niveau die de urgentie tot samenwerking benadrukken? Zijn er afspraken op uit- voerend niveau? Ondersteunen gemaakte afspraken de samenwerking? Wordt de samenwerking tussen professionals gefaciliteerd, is er tijd en ruimte voor?
2. Gezamenlijke visie en doelen op samenwerken. Is er een gezamenlijke visie? Is deze visie vertaald naar doelen waaraan gezamenlijk gewerkt wordt? Worden die doelen door iedereen onderschreven? Overstijgt deze visie het belang van de organisatie? Wordt de visie doorlopend besproken en uitgedragen?
3. Vertrouwen en respect. Wordt er geïnvesteerd in de werkrelaties tussen professionals? Is er vertrouwen tussen de professionals en de organisaties? Bouw je voort op andermans werk en doen anderen dat ook op jouw werk?
4. Rollen en verantwoordelijkheden. Is duidelijk wat elkaars expertise en werkwijze is? Maken professionals gebruik van elkaars expertise? Is er op casusniveau duidelijk wie wat doet?
5. Leiderschap en management. Draagt het management de meerwaarde van samenwerken actief uit? Spreken professionals elkaar aan en zijn zij zelf aanspreekbaar bij knelpunten in de samenwerking?
6. Planning, structuren en procedures. Ondersteunen deze de samenwerking? Zo ja, zijn deze ook voor iedereen helder? Zijn er voldoende mogelijkheden voor professionals om met elkaar te spreken, of kunnen overlegstructuren hierbij nog ondersteunen?
7. Effectieve communicatie. Zijn professionals toegankelijk en bereikbaar voor elkaar? Is er een vast contactpersoon bij de samenwerkingspartners? Zoekt men contact met elkaar bij discussies of onenigheid en probeert men tot een oplossing te komen voor het gezin? Op welke manier is er aandacht voor een terugkoppeling over een casus tussen professionals?
8. Richtlijnen voor het delen van informatie. Kennen professionals de richtlijnen? Weet iedereen hoe je ze ge- bruikt en waar je kunt aankloppen bij vragen over het de- len van informatie? Worden gezinnen vanaf het begin goed betrokken en wordt er transparant gewerkt?
9. Betrokkenheid professionals, ouders en kinderen. Is er ruimte voor professionals, ouders en jongeren om mee te denken over wat goed gaat en wat beter kan? Wordt deze praktijk en ervaringskennis vervolgens benut in het leer- proces van samenwerken?
10. Vaardigheden en attitudes professionals. Beschikken professionals over de benodigde vaardigheden en attitudes en is er ruimte om hierop te reflecteren? Zijn professionals toegerust om initiatief te nemen en zich flexibel op te stellen in de samenwerking?
11. Samenwerken is een proces. Wordt er gereflecteerd op de samenwerking en komen hier verbeteracties uit voort die vervolgens weer gemonitord worden? Is de aan- sluiting tussen beleid en praktijk voldoende voor dit leerproces?
12. Zicht krijgen op effect. Is er aandacht voor de effectiviteit van het aanbod en de rol van samenwerking daarbinnen?

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?