Wvvgz

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Binnenlands bestuur 28-11-2019

Gemeenten kritisch over invoering Wvggz, wat staat ze allemaal te wachten? En zijn de gemeenten voorbereid? Hoe zit dat bij jullie? Welke ervaring en tips t.a.v. implementatie kun je delen.

Vijftien Friese en alle Drentse gemeenten hebben bedenkingen over de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari. Ze twijfelen aan de haalbaarheid en betaalhaar ervan. De gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid stellen dat het rijk de extra financiële lasten voor gemeenten onvoldoende compenseert. Gemeentekoepel VNG moet bij het rijk aandringen op voldoende geld voor de in- en uitvoering van de Wvggz.

Financiële druk

Met de tekorten die er al zijn op het sociaal domein, wordt de (financiële) druk op gemeenten te groot, stellen de gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid in een motie, die vrijdag wordt ingediend tijdens de Bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG. De Friese en Drentse gemeenten stellen in een andere motie dat het rijk jaarlijks tekorten moet bijpassen, mochten die gaan ontstaan.

Wachtlijsten

De Friese en Drentse gemeenten maken zich onder meer zorgen over de beschikbaarheid van professionals, het ontstaan van wachtlijsten en het delen van informatie. Soortgelijke zorgen zijn ook geuit door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP). Desondanks houdt het kabinet vast aan invoering per 2020. Eventuele tekorten die mede door de snelle invoering worden ontstaan, moeten jaarlijks door het rijk worden bijgepast, aldus de motie van de Friese en Drentse gemeenten. Het rijk moet daarnaast zijn (financiële) verantwoordelijkheid nemen als er inderdaad knelpunten ontstaan. De implementatie van de wet moet zowel financieel als inhoudelijk goed worden gemonitord.

Uitvoeringskosten

De VNG adviseert gemeenten beide moties over te nemen. De VNG houdt sowieso de uitvoeringskosten ‘nadrukkelijk in het oog’, schrijft het bestuur in zijn preadvies. Gemeenten krijgen jaarlijks 20 miljoen euro voor uitvoering van de wet. Met VWS zijn afspraken gemaakt om in de loop van volgend jaar, op basis van actuele cijfers, te bekijken of de uitvoeringskosten kunnen worden gedekt uit het budget dat gemeenten van het rijk krijgen.

Ontdek meer

Sociaal Domein

Ethisch klankborden

Leestijd: 2 min. Ethisch klankborden een manier om vraagstukken en casuïstiek methodisch te bespreken. Binnen het sociaal domein zou er meer aandacht mogen

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?