De dubbele betekenis van een lange adem

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in november 2020 afrondde naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.

Tweeërlei uitleg
De lange adem die nodig is niet alleen van toepassing op de noodzaak om langere tijd bij een gezin betrokken te blijven, maar heeft ook betrekking op de lange tijd die nodig is om te investeren in een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat geldt zowel op landelijk als regionaal en gemeentelijk niveau. Alle ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein hebben hier hun bijdrage te leveren in nauwe samenwerking met en goed afgestemd op elkaar.

Werkzame elementen
Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vroeg aan het Verwey-Jonker Instituut (VJI) om de werkende elementen die uit het Cohort-onderzoek naar voren kwamen op een rijtje te zetten in een verkorte beleidsnotitie van het onderzoeksrapport. Verwey-Jonker toetste die uitkomsten aan de prioriteiten en de resultaten, van het programma GHNT over de afgelopen drie jaar. De conclusie is dat de prioritaire thema’s waar het programma GHNT op heeft ingezet en die ze heeft ondersteund met handreikingen, hulpmiddelen en kaders in lijn liggen met de beproefde werkzame bestanddelen die uit het onderzoeksrapport naar voren zijn gekomen.

Prioriteiten GHNT
Integrale sturing, het werken vanuit de visie gefaseerde ketenzorg, het versterken van de lokale (wijk-)teams en de MDA++ aanpak zijn helpende basiselementen om huiselijk geweld en kindermishandeling met duurzaam effect aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt dat er daardoor waardevolle resultaten zijn geboekt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een periode van anderhalf jaar is het geweld in de gevolgde gezinnen duidelijk afgenomen. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek in de vier grote steden van zes jaar eerder, waaruit bleek dat in geen van de gezinnen het geweld was afgenomen. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat in meer dan de helft van de gevolgde gezinnen nog steeds sprake is van ernstig of veelvuldig geweld. Dit laat zien hoe belangrijk het is om blijvend in te zetten op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Oproep
Daarom in deze verkorte beleidsversie van het onderzoeksrapport een dringende oproep aan zowel de landelijke als regionale en gemeentelijke bestuurders en uitvoeringsorganisaties om werk te blijven maken van het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het te stoppen en structureel op te lossen.

Download HIER de verkorte versie van ‘Kwestie van lange adem’ [download naar rapport]

Meer info: info@geweldnergensthuis.nl

Meer informatie over het Verwey-Jonker rapport uit november 2020 vind je HIER

Afbeelding van Juuucy via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?