Extra inzet personeel Jeugdhulp

58e241a7-b8d1-44b9-9c15-b0a41404bd58

www.sociaalweb.nl

Er kunnen grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein als gevolg van het Coronavirus. Organisaties kunnen bekwame niet (meer) geregistreerde professionals inzetten als dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te borgen.

Extra inzet personeel

Om de continuïteit van de zorg te blijven borgen kunnen organisaties extra personeel inzetten. In het Besluit Jeugdwet staat dat organisaties in het jeugddomein werkzaamheden kunnen toedelen aan een niet-geregistreerde professional als ze aannemelijk kunnen maken dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp.
Dit biedt organisaties in het jeugddomein de ruimte om de zorg te organiseren met behulp van bekwaam personeel dat niet (meer) SKJ of artikel 3 Wet BIG geregistreerd is, waaronder voormalig personeel (artsen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten).

Specifiek voor de inzet van de volgende groepen professionals zijn voorwaarden opgesteld waar organisaties rekening mee moeten houden:

  • Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen is, kunnen ten tijde van de coronacrisis zelfstandig worden ingezet onder bepaalde voorwaarden. 
    Die voorwaarden vindt u hier: https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/voorwaarde-inzet-artsen-en-verpleegkundigen-niet-praktiserend
  • Voor gekwalificeerde gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de gesloten jeugdhulp blijft gelden dat zij moeten behoren tot de categorieën zoals beschreven in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet.
    Dat vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2020-01-01#Paragraaf2

De organisatie is en blijft eindverantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde hulp en zal bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van haar personeel.
Indien organisaties met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van gedachten willen wisselen over de inzet van personeel is dat mogelijk. Dat kan via het Meldpunt van IGJ, telefoon: 088-120 50 00.

Spoedprocedure VOG

Organisaties in het jeugddomein moeten werken met jeugdprofessionals die beschikken over een VOG. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »