Maatschappelijke opvang en basisscholen werken structureel met elkaar samen in Handle with Care – Ruggensteun

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

In Tilburg loopt als eerste gemeente in Nederland een bijzondere samenwerking. Onder de naam ‘Handle with Care – Ruggensteun’ werken maatschappelijke opvang Traverse, het basisonderwijs en ouders structureel met elkaar samen. En dat werkt! Kinderen die met hun ouders door Traverse worden begeleid zijn zo eerder en beter in beeld en ontvangen zo steun op maat, zowel in de maatschappelijke opvang als op school.

Kinderen in de maatschappelijke opvang hebben extra steun nodig om te herstellen van de stressvolle ervaringen die zij meemaken. Uit eerder onderzoek weten we dat zij, voordat zij in de opvang komen, gemiddeld al zeven ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Naast dat zij dakloos zijn geraakt en hun eigen huis, eigen spullen en soms hun huisdieren hebben moeten achterlaten, spelen er vaak allerlei andere problemen in hun gezinnen, zoals financiële problemen, ernstige psychische- of verslavingsproblemen van hun ouders of stressgerelateerde problemen bij henzelf. Ook als de begeleiding door de opvang gestart is, blijft hun situatie stressvol: de problemen van het gezin zijn immers niet direct opgelost en ouders hebben zelf vaak veel aan hun hoofd.

Veilige plek op school

De laatste jaren is in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht voor de eigen problemen van kinderen en hun behoeften aan steun. Een groot deel van het dagelijkse leven van kinderen speelt zich echter op school af. Het is belangrijk dat zij ook daar een veilige plek vinden, waar ze gehoord, gezien en gesteund worden, zodat gevoelens van stress kunnen zakken en zij (weer) aan leren kunnen toekomen. Dat kan alleen als de leerkracht op school op de hoogte is van de omstandigheden van deze kinderen.

Optimale steun doordat iedereen op de hoogte is

Handle with Care – Ruggensteun regelt dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Door de structurele uitwisseling van informatie tussen maatschappelijke opvang, onderwijs en ouders ontstaat een beter beeld van het kind en kan het kind in alle contexten optimale steun ontvangen. Deze gezamenlijke, gestructureerde werkwijze vanaf de start van de begeleiding zorgt ervoor dat de samenwerking voor alle partijen duidelijk en vanzelfsprekend is. Zeker als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind of als de leefsituatie een negatieve impact heeft op zijn of haar functioneren is dat winst.

Positieve ervaringen

Nicole Kivits, persoonlijk coach van Traverse vindt het lijntje met de school van de kinderen onmisbaar: ‘School heeft goed zicht op de kinderen en ziet veranderingen in het gedrag. We kijken met de intern begeleider en de ouders naar wat een kind nodig heeft en wat beter kan. Dat levert vaak veel op’.

Ook vanuit school heeft de samenwerking een duidelijke meerwaarde. Een intern begeleider van een van de scholen uit Tilburg zegt daarover: ‘Ik zou willen dat er meer instanties zouden zijn, die werken op de manier zoals Traverse werkt. Het werkt effectief wanneer zij zelf actief contact met ons opnemen en zeggen: Wij zijn betrokken! Laten we samen kijken wat nodig is en wat we kunnen doen voor dit kind’.

Ouders zijn veelal blij met de ondersteuning en vinden het prettig dat iemand meedenkt over wat goed is voor hun kinderen. Een van de ouders geeft aan dat het door eigen problemen soms moeilijk is om goed te communiceren met school. De begeleider van de maatschappelijke opvang kan dan helpen bij dat contact over de kinderen.

Handle with Care – Ruggensteun is een initiatief van Augeo Foundation en maakt onderdeel uit van het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Augeo heeft de samenwerking tussen Traverse en de Tilburgse scholen begeleid, materialen ontwikkeld om de werkwijze in te voeren en verzorgt deskundigheidheidsbevordering. De samenwerking is geëvalueerd door PI Research met een financiële bijdrage van St. Kinderpostzegels. Augeo Foundation is een particuliere stichting zonder winstoogmerk. www.augeo.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?