Professionalisering: Werken met de richtlijnen Multi Probleem gezinnen

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Als professional in het sociaal domein komt er vaak een hoop kennis op je af. Veel van die kennis en ervaringen zijn al verzameld, maar weet je ze ook te vinden? Zo kunnen jeugd en gezinsprofessionals gebruik maken van richtlijnen jeugdhulp. Deze richtlijnen zijn ook bruikbaar voor sociale professionals, wmo consulenten, participatieconsulenten en ggzagogen. Zonde om de kennis statisch op een website te laten staan, dus we willen die kennis vooral extra onder de aandacht brengen. Ditmaal aandacht voor de richtlijn werken met multi probleem gezinnen. meer richtlijnen? Kijk op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Multiprobleemgezinnen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen: een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de term multiprobleemgezin vaak negatieve associaties op, ook bij hulpverleners. De nieuwe richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming kiest daarom voor een positieve benadering. Hoe kun je als hulpverlener het gezin benaderen vanuit zijn kracht en mogelijkheden in plaats vanuit problemen? Hoe definieer je samen met het gezin wat de problemen zijn en waaraan gewerkt moet worden? En hoe betrek je de omgeving erbij? Op deze en andere vragen geeft de richtlijn een antwoord.

www.richtlijnenjeugdhulp.nl

De richtlijn gaat dieper in op de definitie van een multi probleem gezin. want waar hebben we het over?

Definitie: Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp.

Er spelen langdurige problemen van psychosociale aard bij zowel de ouders als de jeugdigen op meerdere van de volgende gebieden
Bij de jeugdigen: internaliserende en/of externaliserende problemen, een verstandelijke beperking, langdurige ziekte, andere psychische problemen of stoornissen, of een moeilijk temperament.
Bij de ouder: psychische problematiek, langdurige ziekte of aandoening, verslaving, een verstandelijke beperking of criminaliteit.
In het gezin: problemen in de opvoeding (onvoldoende of inconsistente opvoedingsstrategieën), communicatieproblemen, conflicten of relatieproblemen.
Er is een hoger risico op kindermishandeling en huiselijk geweld.
Transgenerationele overdracht van problemen: problemen spelen over meerdere generaties.
Én er spelen sociaal-economische problemen in het gezin, zoals
Financiële problemen en armoede: hoge schulden, een inkomen onder de lage-inkomensgrens, onvoldoende geld voor eten, drinken, huisvesting, gas, water en licht.
Problemen als gevolg van migratie: traumatische ervaring van de migratie, taalproblemen, lage sociaal- economische status als gevolg van lage opleiding, werkloosheid en/of armoede, de weg niet kunnen vinden naar voorzieningen.
Geen, gebrekkig of conflictueus sociaal netwerk.
Én hulpverleners ervaren het gezin als weerbarstig voor hulp:
Door de veelheid en complexiteit van de problematiek zijn er veel problemen met en in de hulpverlening. Deze problemen komen zowel vanuit de gezinnen als de hulpverlener:
De gezinsleden vinden het moeilijk toe te geven dat er een probleem is, geven in de ogen van dehulpverlener wisselende en onduidelijke signalen af, stellen geen of een onduidelijke hulpvraag, communiceren op afwijkende wijze van wat normaal gangbaar is, zijn zorgmijdend of ‘shoppen’ langs allerlei instanties en hulpverleners.
Binnen het hulpverleningssysteem worden problemen geïsoleerd aangepakt, wordt geprobeerd multiprobleemgezinnen in standaard
aanbod te duwen, wordt gehamerd op ontbrekende motivatie en wordt gefragmenteerd en geïsoleerd gewerkt.
Én de problemen zijn multidimensionaal en multicausaal:
De problemen van multi probleem gezinnen bevinden zich op verschillende gebieden die over en weer op elkaar inwerken.
De problemen beïnvloeden en versterken elkaar.

Geïnteresseerd in de richtlijn? Meer weten? Kijk dan eens op deze link: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/06/Werkkaarten_Multiprobleemgezinnen.pdf

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?