Zesde voortgangsraportage GHNT

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Zesde Voortgangsrapportage GHNT​​​​​(versie 20210618)
Op koers ondanks een kwestie van lange adem

Het programma Geweld hoort nergens (GHNT) loopt nog tot en met 31 december 2021. Daarmee is het laatste jaar van het programma aangebroken. De voortgangsrapportages maken zichtbaar dat de regio’s – ondersteund door het programma in de vorm van landelijk ontwikkelde instrumenten, financiering voor regionaal projectleiders en middelen vanuit de projectenpools ‘Van-Denken-naar-Doen’ – forse inspanningen leveren als het gaat om het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zoals beschreven in deze zesde voortgangsrapportage zijn de eerste effecten daarvan zichtbaar geworden in de resultaten van het onderzoek dat het Verwey Jonker Instituut heeft gedaan naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.Daaruit blijkt dat het vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen. 

Essentiële basis
Met het inrichten van integrale sturing, het werken volgens de visie gefaseerde ketenzorg, het versterken van lokale (wijk)teams en het inrichten van MDA++ en een sluitende trauma-aanpak leggen regio’s een solide basis voor het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het stoppen en duurzaam oplossen van onveiligheid in gezinnen en huishoudens. Ook wordt hiermee een essentiële basis gelegd voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat op 31 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Einddoel nog niet behaald
De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet betekenen evenwel niet dat na 2021 het einddoel is behaald. Het duurzaam op een hoger niveau krijgen van de aanpak vraagt een langere adem dan de duur van het programma GHNT. De realiteit is dat werken volgens de genoemde uitgangspunten nergens nog een vanzelfsprekendheid is. Dit is terug te zien in de vele regiovisies die in het afgelopen jaar zijn vastgesteld of geactualiseerd. De implementatie van deze regiovisies kent vaak een looptijd tot eind 2023-2024.

Ondersteuning noodzakelijk
Met nog een half jaar te gaan is het realistische beeld dat in de meeste regio’s de implementatie van de visie gefaseerdeketenzorg, het versterken van de lokale (wijk)teams, het inrichten van MDA++ en andere onderdelen van een effectieve aanpak na 2021 niet, gedeeltelijk of moeizaam zal plaatsvinden zonder ondersteuning in kennis, capaciteit en middelen op lokaal, regionaal en/of landelijk niveau. 

Beleid en uitvoering
De afgelopen jaren is gebleken dat onder andere de ondersteunende en faciliterende rol van de regionaal projectleiders GHNT en de financiële ondersteuning vanuit de projectenpool 2019 en 2020-2021 hebben bijgedragen aan een effectieve aanpak. In de regio’s wordt door projectleiders gewerkt aan stevige regionale en lokale agendering van het thema, het integraal benaderen van het vraagstuk door hetbetrekken van alle relevante partners uit de verschillende domeinen, het bundelen van kennis en het slaan van een brug tussen beleid en uitvoering. Hier wordt voortgang geboekt, dat blijkt ook uit de beleidsnotitie van het Verwey-Jonker Instituut die de werkende elementen uit hun onderzoek van 2020 gelegd hebben op de prioriteiten en resultaten van het Programma GHNT.

De zesde voortgangsrapportage is op 18 juni samen met de begeleidende brief aan de Tweede Kamer verzonden. Je kunt de brief samen met de voortgangsrapportage HIERdownloaden.

Je treft de zesde voortgangsrapportage ook als bijlage aan.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?