Gemengde reacties op wijzigingsvoorstel Jeugdwet

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De reacties op het wijzigingsvoorstel voor de Jeugdwet zijn gemengd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat het voorstel van tafel moet. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zien het voorstel als een eerste stap om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. In totaal kwamen er 156 reacties op de internetconsultatie voor de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Het Rijk bemoeit zich in het voorstel te veel in detail met de invulling van de jeugdhulpplicht door gemeenten, stelt de VNG, terwijl het aan de financiële problemen van gemeenten voorbij gaat.

Volgens de VNG legt het voorstel te veel nadruk op regionale samenwerking en de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp. Daardoor raakt de samenwerking met basisvoorzieningen als de opvang, het onderwijs, sportverenigingen en het jongerenwerk ondergesneeuwd. Voor de transformatie van de jeugdhulp is het versterken van die basis een voorwaarde.

Het voorstel houdt volgens de VNG te weinig rekening met de verschillen tussen jeugdhulpregio’s en met de afspraken over samenwerking die gemeenten hebben vastgelegd in hun Norm voor opdrachtgeverschap.

De VNG is tegen de toezichthoudende rol die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt in het voorstel. Liever ziet zij dat de Jeugdautoriteit zich verder ontwikkelt als toezichthouder.

Ten slotte stelt de VNG dat het wetsvoorstel ministers te veel ruimte biedt om steeds aanvullende eisen te stellen aan gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur.

BGZJ

Hoewel de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) positief staan tegenover het wetsvoorstel, zien ook zij het voornemen om details vast te leggen in AMvB’s en andere regelingen als een nadeel. De uitwerking van de wet in de praktijk is daarmee nog onzeker.

Het voorstel zet volgens de BGZJ een belangrijke stap in de richting van regionale samenwerking. Wel stelt het voorstel nauwelijks eisen aan de inhoud en de schaal van de samenwerking en de zeggenschap van de jeugdregio tegenover de betrokken gemeenten. De BGZJ willen vastgelegd zien dat gemeenten binnen hun regio dezelfde financieringssystemen en administratieve processen gebruiken en dezelfde verantwoordingseisen stellen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

De BGZJ zijn wel voorstander van een toezichthoudende rol voor de NZa. Maar de NZa zou dan meer taken moeten krijgen dan zij nu krijgt in het voorstel.

Associatie Wijkteams

De Associatie Wijkteams benadrukt in haar reactie dat regionale samenwerking kan helpen, maar alleen als dat gebeurt vanuit een gedeelde visie op de lokale verankering van jeugdhulp en jeugdbescherming en het versterken van het gewone leven van kinderen en gezinnen. Focus op de verplichte regionale organisatie van jeugdhulp vormt een bedreiging voor die ontwikkeling. De Associatie stelt dat de huidige Jeugdwet voldoende mogelijkheden biedt en dat wettelijke structuurwijzigingen niet helpen.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman vinden het positief dat in de memorie van toelichting staat dat kinderen en ouders betrokken worden bij het opstellen van een regiovisie over jeugdhulp, maar dat zij die verplichting niet terugvinden in de wetstekst zelf. Ze pleiten ervoor die verplichting minder vrijblijvend te maken. Verder vragen ze om meer duidelijkheid over de behandeling van klachten over jeugdhulpregio’s.

Bron: VNG; BGZJ; Nationale Ombudsman; Associatie Wijkteams; VWS en JenV

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Gemengde-reacties-op-wijzigingsvoorstel-Jeugdwet

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?