In de strijd tegen de te korten: Arnhem snijdt in Jeugdhulp voorzieningen.

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Iedere gemeenten is bezig het sociaal domein opnieuw vorm te geven of om grip te krijgen op de kosten. Hoe zij dat doen is afhankelijk van keuzes. In Arnhem proberen ze jeugdhulp voorzieningen zoals respijtzorg en wegrbaarheidstrainigen niet meer te vergoeden maar speciale BSO een collectieve voorziening te maken. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen die dit oplevert.

Binnenlands Bestuur Yolanda de Koster 25 feb 2020 

Het alsmaar stijgende tekort op de jeugdzorg noopt Arnhem tot het nemen van extra maatregelen. Er wordt onder meer gesneden in het jeugdzorgaanbod dat door gemeenten wordt gefinancierd. Als er geen extra maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2021 en verder naar twaalf miljoen euro. De extra maatregelen moeten vijf miljoen euro opleveren.

Dierentherapie

De maatregelen moeten deels al op korte termijn besparingen opleveren. Zo wordt (specialistische) huiswerkbegeleiding, weerbaarheidstrainingen en faalangstreductie niet meer door de gemeente vergoed. Dit moet de gemeente twee ton opleveren. Ook dierentherapie (hippotherapie en hondentherapie) vergoedt Arnhem niet meer. Respijtzorg moet vaker via het eigen netwerk of door steun- en buurtgezinnen worden georganiseerd, zo stelt het college verder aan de raad voor. Nu wordt dat via specialistische jeugdzorg georganiseerd. Vorig jaar was Arnhem 600.000 euro kwijt aan (specialistische) respijtzorg.

BSO-plus

De buitenschoolse opvang (BSO) met intensieve begeleiding wil Arnhem inrichten als een algemene voorziening. Dat is nu nog een maatwerkvoorziening. De gemeente wil de extra begeleiding subsidiëren in plaats van de extra begeleiding per kind toe te kennen. De gemeente hoopt hiermee twee ton te kunnen besparen.

Omzetplafond

De grote ‘klappers’ worden gevonden in het instellen van een omzetplafond en een andere inzet van de wijkcoaches. Nu heeft Arnhem een model waarbij het voor aanbieders loont om zoveel mogelijk zorg te bieden (‘uurtje factuurtje’). Door het instellen van een omzetplafonds wordt aan deze omzetprikkel een einde aan gemaakt. ‘Het plafond is een middel om de transformatie te bevorderen en aanbieders te stimuleren om de best passende zorg (zo licht als mogelijk) in te zetten’, schrijft het college aan de raad. Naar verwachting levert dit op termijn een besparing op van 2,4 miljoen euro.  

Lichte begeleiding

Wijkcoaches moeten meer begeleiding gaan geven. Het was altijd al de bedoeling dat coaches lichte begeleiding en opvoedingsondersteuning zouden geven, maar er wordt te snel doorverwezen naar specialistische jeugdzorg. De gemeente verwacht op termijn een miljoen euro te kunnen besparen door een afname van de inkoop van begeleidingsproducten.

De monitoring wordt verbeterd, zodat bij budgetoverschrijdingen sneller kan worden ingegrepen. Dit moet tussen de twee en drie ton aan besparingen opleveren. De voorstellen worden binnenkort in de raad besproken.   

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?