Kamerbrief: ‘Perspectief voor de jeugd’

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Sociaalweb 21 maart

Op 20 maart 2020 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt de uitwerking van de noodzakelijke verbeteringen voor het jeugdhulpstelsel toegelicht die aangekondigd zijn in de brieven van 27 mei en 7 november 2019.

De maatregelen in deze brief zijn gericht op het op orde brengen van de organisatorische en wettelijke basis van het jeugdstelsel. Een deel van deze maatregelen heeft invloed op de inkoop van jeugdhulp. Het is belangrijk om deze maatregelen in acht te nemen wanneer je bezig bent met een inkoopprocedure voor jeugdhulp. In dit artikel vatten we de maatregelen die van invloed zijn op de inkoop en contractering van jeugdhulp samen en gaan we kort in op wat dit voor gemeenten en aanbieders kan betekenen.

Wat zegt de Kamerbrief over gemeenten?

In de brief worden diverse maatregelen beschreven die betrekking hebben op gemeenten. Zo worden gemeenten in de toekomst bij wet verplicht samen te werken in vaste regio’s voor de organisatie van specifieke vormen van jeugdhulp. Deze regionale samenwerking dienen zij te bestendigen in een gemeenschappelijke regeling. De entiteit die hiermee wordt opgezet, is belast met eenduidige opdrachtverlening aan de jeugdhulpaanbieders. De regio dient een regionale agenda op te stellen waarin de visie en de (boven)regionale afspraken worden beschreven. Dit dient als input voor inkooptrajecten. Gemeenten dienen zich daarnaast te houden aan de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap.

Wat zegt de Kamerbrief over jeugdhulpaanbieders?

De maatregelen voor jeugdhulpaanbieders focussen zich op het versterken van het opdrachtnemer- en werkgeverschap en goed bestuur. Het gaat hierbij onder andere om het vastleggen van basisvereisten voor governance voor jeugdhulpaanbieders die nu al gelden voor aanbieders van Zvw- en Wlz-zorg. Daarnaast wordt gekeken of de maatregelen in het kader van het wetsvoorstel ‘Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders’ ook voor de jeugdsector kunnen gelden. Verder geldt de meldplicht in het kader van de Wet Toetreding zorgaanbieders tegenwoordig ook voor jeugdhulpaanbieders.

Wat zegt de Kamerbrief over inkoop?

Per 1 april 2021 gaat de algemene maatregel van bestuur (AMvB) in waarin regels worden opgenomen om te komen tot reële tarieven. Hier moeten gemeenten bij alle contracten die na die datum ingaan rekening mee houden. Daarnaast staan er drie zorgvuldigheidseisen voor inkoop in de brief genoemd. Deze hebben betrekking op het op tijd afronden van inkooptrajecten, de duur van de contracten en de afspraken over zorgcontinuïteit na afloop van de contracten. Verder wordt in het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ voorgesteld om het ‘economisch meest voordelige inschrijving’-criterium uit de Jeugdwet en de Wmo 2015 te schrappen. Gemeenten krijgen meer vrijheid om de aanbestedingsprocedures in te richten en zodoende de uitvoeringslasten voor geïnteresseerde aanbieders en voor henzelf sterk te verminderen.

Wat zegt de Kamerbrief nog meer?

Naast maatregelen voor gemeenten, aanbieders en inkoop worden er ook maatregelen genomen met betrekking tot de veiligheidsketen en toezicht. Beide dienen ook in acht genomen te worden bij het opstellen van inkoopdocumenten. Daarnaast worden er diverse pilots en andere ontwikkelingen beschreven. De resultaten hiervan kunnen als input dienen voor een op te stellen inkoopstrategie.

Wat betekent dit voor mij?

Ben je als gemeente of regio bezig met het opzetten van een inkooptraject voor jeugdhulp, kijk dan goed naar de voorgestelde wetswijzigingen en nieuwe regelgeving. Koop in met de regio voor die vormen van zorg waar dit noodzakelijk wordt geacht, werk vanuit een regionale agenda toe naar een inkoopstrategie, neem de zorgvuldigheidseisen en Norm voor Opdrachtgeverschap in acht en houdt rekening met de aanvullende eisen die in de toekomst aan jeugdhulpaanbieders worden gesteld.

Als jeugdhulpaanbieder is het van belang goed te kijken wat er aan nieuwe regelgeving en vereisten op je af komt. Daarnaast is het goed om te kijken wat je op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap van gemeenten kunt verwachten. Ga het gesprek aan met elkaar als je het idee hebt dat er nog verbetering te behalen is.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?